Adem KARAMEHMET
İlçe Yazı İşleri Müdürü

Tahsin KARA
Makam Şoförü
 

KURULUŞU:

Mülki Yönetim açısından Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevi büyük önem arz etmektedir.Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve görevleri Hakandı Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan ' Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği' ile belirlenmiştir.

AMACI:

Yazı İşleri Müdürlüğü. İlçe Mülki İdare Bölümü içinde hizmet gören ve Kaymakam'a doğrudan bağlı olarak çalışan merkezi idarenin ilçe kademesindeki birimidir.

GÖREVİ: İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI


YAZI İŞLERİ BÜROSU

1-Evrak havale ve dağıtımı

2-Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,

3-Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetim ve denetimi işleri.

4-Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-İçi eğitim, mesai saatleri, kıyafet)

5-Vakıflara İlişkiler

6-Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri.

7-Hükümet Konağı Daire Müdürlüğü işleri.

8-Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma.

9-Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler.

10-Köy Hizmetleri Müdürlüğü İşlemleri

11-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri

12-Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri

13-Kültür Bakanlığı - Anıtlar - Müzeler - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kur.

14-Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi

15-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri

16-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri

17-Yükseköğretim ve Üniversitelerle ilgili İşlemler.

18-İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler.

DERNEKLER BÜROSU

1. Derneklerle ilgili işlemler.


İNSAN HAKLARI KURULU

1. İnsan Hakları İlçe Kurulu Faaliyetleri, Denetimleri.


İDARE KURULU BÜROSU

1. İlçe İdare Kurulu karar ve işlemleri (Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb.)

2. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili iş ve işlemler.

3. İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları.

4. İmar iş ve işlemler

5. Disiplin kurulu karar iş ve işlemler.

6. 1609 sayılı kanun (Atatürk aleyhine işlenen suçlar) ile ilgili yazışmalar.

7. Görevden uzaklaştırma işlemleri.

8. Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.

9. Muhtaçlık ve bakım belgeleri.

10. Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması, bağlılık değişikliği işlemleri.

11. Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemler.

12. Askerliğe karar verme işleri.

13. Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirme.


MAHALLİ İDARELER BÜROSU

1. Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili vesayet iş ve işlemleri.

2. Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.

3. Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.

4. Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.

5. Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri.

6. Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş ve denetim işleri.

7. Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi ile ilgili işlemler.


ÖZEL KALEM BÜROSU

1. Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar.

2. Protokol, ağırlama ve kabuller

3. Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama

4. Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler.

5. Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.

6. Sıkı yönetim / olağanüstü hal iş / işlemleri

7. İstihbarat hizmet ve konuları (Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil)

8. Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma ile ilişkiler)

9. Mülakatlar (Sınır il ve ilçelerinde)


BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

1. Halkla İlişkiler. TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkiler, basın toplantıları.

2. Kaymakamlığa elden getirilen her nevi dilekçenin kabulü, 8. madde gereğince imza yetkisi verilen görevlilerin imzasına hazırlama işleri.

3. Basın kartı ve resmi ilan işleri.


PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU

1. Kalkınma planı hazırlık ve uygulanması.

2. Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması.

3. İlçe programı hazırlanması ve uygulanması.

4. Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler.

5. Genel durum raporları.

6. İlçe koordinasyon Kurulu çalışmaları.

7. İdare şube başkanları toplantıları.

8. Plan, program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim.